Zápis z výroční členské schůze Tenis club Krnov ze dne 23. 7. 2020

Program členské schůze TK Krnov :
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva o sportovní činnosti za rok 2019
4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2019
5. Zpráva revizní komise za rok 2019
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Diskuse
8. Usnesení, závěr


Průběh:

 1. Byla zvolena mandátová komise ve složení: J. Samek, J. Samková, která konstatovala, že členská schůze je usnášeníschopná. Přítomno 18 řádných členů z 60 evidovaných.
 2. J. Šulák seznámil přítomné se sportovní činností mládeže roku 2019 - schváleno jednohlasně
 3. M. Přecechtěl seznámil členskou schůzi s rozborem hospodaření roku 2019 – schváleno jednohlasně
 4. Ing. Charvát seznámil členskou schůzi s revizní zprávou za rok 2019 – zpráva vzata na vědomí
 5. M. Přecechtěl seznámil členskou schůzi s návrhem rozpočtu klubu na rok 2020 – pro rok 2020 bylo navýšeno nájemné šaten novým vlastníkem p. A. Barwiolkem na 48 000,-Kč ročně. - návrh rozpočtu schválen.
 6. Bylo schváleno přijetí nových členů.
 7. Diskuze:
 • - návrh na výměnu (renovaci) stínících plachet na oplocení kolem kurtů
 • - klíče pro členy tenisového klubu: 1 vstup k šatnám, 1 hlavní dveře klubovny, 1 vstup na kurty
 • - byly vzneseny výhrady k chování správce areálu p. O. Nose
 • - nespokojenost se zamykáním kurtů od 12.00 do 15.008
 1. Volba výboru tenisového klubu:

Zvolena volební komise: J. Samek- předseda, J. Samková – jednohlasně schválena

Navržení členové:

Milan Přecechtěl pro 14, proti 1. zdržel 0

Jaroslav Šulák pro 10, proti 3, zdržel 2

Josef Šišák pro 11, proti 4, zdržel 0

In. Lukáš Česlík pro 10, proti 5, zdržel 0

Bc. Jiří Fajkus pro 13, proti 1, zdržel 1

Nové složení výboru většinou hlasů schváleno a zvoleno – složení:

Milan Přecechtěl, BC. Jiří Fajkus, Josef Šišák, Jaroslav Šulák, Ing. Lukáš Česlík

 1. Závěr

Výroční členská schůze vzala na vědomí a schválila:

- zprávu o činnosti klubu v roce 2019

- zprávu o sportovní činnosti klubu v roce 2019

- zprávu o hospodaření klubu v roce 2019

- zprávu revizní komise za rok 2019

- návrh rozpočtu na rok 2020

- nové složení výboru na další volební období

 

zapsal: Milan Přecechtěl

V Krnově 23. 7. 2020

Zápis z výroční členské schůze Tenis klub Krnov ze dne 25.4.2019

Program členské schůze TK Krnov :

1. Zahájení

2. Volba mandátové komise

3. Zpráva o sportovní činnosti za rok 2018

4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2018

5. Zpráva revizní komise za rok 2018

6. Návrh rozpočtu na rok 2018

7. Diskuze

8. Usnesení, závěr

Průběh:

 1. Byla zvolena mandátová komise ve složení: Ing. Burda, MUDr. Váňa, která konstatovala, že členská schůze je usnášeníschopná. Přítomno 18 řádných členů z 56 evidovaných.

 

 1. J. Šulák seznámil přítomné se sportovní činností mládeže roku 2018 - schváleno jednohlasně

 

 1. M. Přecechtěl seznámil členskou schůzi s rozborem hospodaření roku 2018 – schváleno jednohlasně

 

 1. Ing. Charvát seznámil členskou schůzi s revizní zprávou za rok 2018 – upozornil na možnost přehodnocení smluvního pojištění majetku tenisového klubu – zpráva jednohlasně schválena

 

 1. M. Přecechtěl seznámil členskou schůzi s návrhem rozpočtu klubu na rok 2019 – součástí rozpočtu je oprava střechy klubovny v hodnotě cca 90 000,- Kč – návrh rozpočtu jednohlasně schválen.

 

 1. Diskuze:

                Byl vznesen návrh na snížení cen nájemného za tenisové dvorce pro nečleny klubu – návrh         neschválen poměr hlasů :   1 pro snížení 17 proti

                Byla diskutována možnost zvýšení cen za neodpracované povinné brigády – návrh           jednohlasně neschválen

                Byl navržen termín pro ukončení povinných brigád roku 2019 do 30. 4.2019 – jednohlasně             schváleno – členové budou emailem, zveřejněním na webových stránkách a                                  facebookovém profilu TK informováni

 

 1.  Usnesení a závěr

                 Výroční členská schůze vzala na vědomí a schválila:

 • zprávu o činnosti klubu v roce 2018

 

 • zprávu o sportovní činnosti klubu v roce 2018

 

 • zprávu o hospodaření klubu v roce 2018

 

 • zprávu revizní komise za rok 2018

 

 • návrh rozpočtu na rok 2019

 

 

zapsal: Milan Přecechtěl

V Krnově   25. 4. 2019

Zápis z výroční členské schůze Tenis klub Krnov ze dne 23.3.2017

23.3.2017

Program členské schůze:

- volba mandátové, volební komise

- Zpráva o činnosti v r. 2016

- Zpráva o hospodaření v r. 2016

- Zpráva revizní komise k hospodaření klubu v roce 2016

- Návrh rozpočtu na rok 2017

- Přijetí nových členů - Stanovení členských příspěvků 2017

- Diskuse - Volba výboru TK

- Usnesení

- závěr

Proběhla členská schůze tenisového klubu Krnov v klubovně areálu TK Krnov, 18:00-19:30

 

1. Sestavení mandátní komise ve složení Petr Přecechtěl a František Balcárek

2. Sestavení volební komise ve složení Pavel Burda, Novák Zdeněk, Reichel Robert

3. Členská schůze, které se účastnilo 22 členů z celkového počtu 68 členů, což je 32% > 25% byla usnášeníschopná

4. Prezident klubu Fajkus Jiří seznámil členy se zprávou o činnosti klubu za rok 2016 - shrnutí sportovní činnosti za rok 2016 – soutěže, turnaje, poděkování organizátorům a trenérům - aktivity klubu v roce 2016 – pronájem pozemku pod kurtem č. 1, nové stanovy zaregistrovány, sjednání datové schránky, běžný chod klubu - představeny předpokládané aktivity v roce 2017 – soutěže, , turnaje, rekonstrukce v areálu TK dle nastavených priorit a finančních možností

5. Seznámení se zprávou o hospodaření za rok 2016 – předneseno Milanem Přecechtělem – schváleno

6. Seznámení se zprávou revizní komise Ing. L. Charvát - schválena

7. Předložen návrh rozpočtu na hospodaření klubu na nadcházející rok 2017 – Milan Přecechtěl – Schválen

8. Schválení nových členů TK Krnov. Schváleno

9. Členské příspěvky od roku 2017. Schváleny

a) Mládež – 6-9 let – 200,- Kč

b) Mládež – 10-17 let – 1000,- Kč

c) Dospělí – 18 a více – 2000,- Kč

d) Nově senioři nad 70let - příspěvek 1.000,- Kč

e) udržovací poplatek – 300,- Kč

f) Zavedeno pravidlo, že bývalý člen klubu, který zrušil své členství do 5let zpětně, může navázat na své předchozí členství, zaplacením příspěvku na daný rok, aniž by musel platit opět vstupní poplatek.

10. Diskuze: zejména návrhy na doplnění hracího řádu, zakomponování upřednostňování členů před nečleny a jejich benefity,

11. Volba výboru TK Krnov - kandidáti Fajkus Jiří, Přecechtěl Milan, Česlík Lukáš, Šulák Jaroslav, Šišák Josef
Počet kandidátů odpovídal počtu členů výboru.

Výsledek hlasování - 18 pro/3 proti/1 zdržel Výbor byl schválen

Volba kontrolní (revizní) komise ve složení: - kandidáti: I. Hama, L. Charvát, R. Bělej. Komise schválena

12. Rekapitulace a závěr

 

V Krnově, 23.3.2017

Zápis provedl: Lukáš Česlík